Semaphore alphabet at Sand Bar

Semaphore alphabet at Sand Bar